strona główna | kontakt

Nowy plik JPK od 01.10.2020r.

Nowy JPK od 1 października 2020r.

Od 1 października 2020 roku podatników VAT obowiązuje nowa elektroniczna struktura JPK w formie JPK_V7M lub JPK_V7K (wcześniej określany jako JPK_VDEK). Celem jej wprowadzenia było połączenie dotychczas składanej deklaracji VAT i pliku JPK_VAT w jeden elektroniczny dokument. Konsekwencją wprowadzenia nowego JPK będzie konieczność przygotowania programów do obsługi sprzedaży i księgowości w zakresie przetwarzania danych przekazywanych za pośrednictwem nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K.

Zakres raportowanych danych został poszerzony m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji, którym podatnik będzie miał obowiązek nadać na nowych zasadach.

W związku z określaniem oznaczeń dla towarów i usług, jak również rodzajów dokumentów i transakcji w nowej strukturze JPK, konieczne będzie dostosowanie odpowiednich narzędzi do obsługi firmowej sprzedaży i księgowości. Klasyfikacja powinna odbywać się więc nie na etapie księgowania a znacznie wcześniej – już na poziomie ewidencji sprzedaży oraz magazynu.

Właściwa klasyfikacja sprzedawanych towarów i usług

Kluczowe w zakresie przygotowania podatnika do składania nowego JPK_V7M lub JPK_V7K będzie dokładne weryfikowanie tego, co przedsiębiorca sprzedaje i kupuje. Przedmiot sprzedaży bądź zakupu musi mieć właściwie przypisany kod jednej z 13 grup towarowo-usługowych (GTU), określonych w rozporządzeniu. Właściwie przyporządkowanie do grupy towarowej będzie miało odzwierciedlenie w nowym JPK.

Niektóre dokumenty sprzedaży oraz rodzaje transakcji również będą musiały mieć oznaczenie specjalnym kodem wykazanym w nowym JPK. Oznaczane będą na przykład następujące dokumenty sprzedaży:

FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej,

WEW – dokument wewnętrzny,

RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.

oraz rodzaje transakcji:

MPP – transakcja objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,

MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową VAT,

IMP – zgłoszenia celne lub deklaracje importowe dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

TP – dotyczy powiązań między nabywcą a dostawcą towarów lub usług o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT oraz do powiązań w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy CIT.

 

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT - kody identyfikacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja sprzedaży zawierać będzie m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży. Sprzedawane towary oraz świadczone usługi będą zawierać oznaczenia pod kątem przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (w skrócie GTU). Jeżeli towar lub usługa będzie należeć do jednej z grup, podatnik będzie musiał przypisać im właściwy kod GTU w nowym JPK_V7M lub JPK_V7K.

Nazwa pola

Opis pola

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

 

 

WAŻNE

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej

Pełna lista aktualności