strona główna | kontakt

Przetargi

 

 

 

Kolbuszowa, dnia 10-04-2013

Zapytanie ofertowe

na wyłonienie wykonawcy/dostawcy

 1. Wartości niematerialnej i prawnej

a)      Platforma B2B

w ramach realizacji projektu „Wdrożenie aplikacji B2B umożliwiającej automatyzację świadczenia usług podatkowych, kadr i płac na rzecz Partnerów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 Zamawiający (beneficjent):

Doradztwo Podatkowe Ryszard Kogut

Werynia 436 A

 36 – 100 Kolbuszowa

 Biuro w Kolbuszowej , ul. 11 Listopada 11

Tel: 17 22 70 109, Faks: 17 22 74 056

NIP: 814 100 26 37, Regon: 690 341 548

 Wymagania dotyczące Oferentów:

 1. Oferent winien posiadać doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne   do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
 2. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie,

- nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym ,

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania oferty bez podania przyczyny.

  

Oferta powinna:

- obejmować kompleksowe  wykonanie prac  wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

- być złożona w formie pisemnej

- być opatrzona datą

- zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, NIP, Regon

- odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego

- być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym

- zawierać referencje , bądź odnośniki do podobnych zrealizowanych projektów

 

Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

 

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu:

1. Oferta

2. Załącznik Nr 1 do zapytania Ofertowego – harmonogram prac związanych z realizacją projektu

Miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać Pocztą Polską  lub dostarczyć osobiście na adres:

 

Doradztwo Podatkowe Ryszard Kogut

Ul. 11 Listopada 11

 36 – 100 Kolbuszowa

 

Termin składania ofert

20 dni po ogłoszeniu

 

Okres ważności oferty

Okres ważności oferty - 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert lub do dnia wyboru Oferty.

W okresie ważności oferty należy podpisać umowę z wykonawcą

 

Kryteria oceny oferty :

 

- kryterium oceny ofert – wybrana zostanie oferta, która uzyska najniższą cenę,  a tym samym będzie najbardziej korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego ,

- w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty  na tę samą wartość zostanie wybrana oferta złożona jako pierwsza ,                                                                                                                                                            - cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo w wartości netto i brutto ,                                                                                                                                                                                    - cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego ,                                                       - termin realizacji wykonania poszczególnych prac nie podlega negocjacji .

- nie dopuszcza się wariantowania cen

- nie dopuszcza się do częściowego wykonania oferty

 

Wymagania:

  doświadczenie przez podmiot i zapewnienie o posiadaniu kadry z wykształceniem odpowiednim do realizacji inwestycji

 

 Krótki opis przedmiotu zapytania:

 Przedmiotem zapytania ofertowego  jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu B2B – wykonanego zgodnie z potrzebami  naszej firmy, dopasowanego do profilu działalności oraz charakteru współpracy z Partnerami.

Aplikacja  zrealizuje  automatyczną obsługę procesów biznesowych realizowanych w ramach świadczonych przez naszą firmę usług outsourcingu dzięki integracji systemów informatycznych naszych partnerów z platformą B2B.

 Platforma odpowiedzialna będzie za:

 • Nawiązywanie oraz przyjmowanie połączeń z systemami partnerów.
 • Pobieranie danych finansowych (rozliczenia księgowe), stanów i rozliczeń magazynowych oraz rozliczeń wynikających z obsługi kadrowo-płacowej.
 • kompilowanie uzyskanych danych do uniwersalnego formatu, w jakim zostaną przekazane do systemów partnerów projektu.
 • Import/eksport dokumentów w postaci tabel w bazie danych z zapisywanymi danymi.
 • przygotowanie danych umieszczanych na dokumentach scharakteryzowanych wcześniej przez Partnerów.
 • Przetwarzanie danych i prezentacji raportów. Dzięki możliwości budowania zapytań i generowania żądań wg określonych wymagań przygotowania zleconego przez partnera raportu (o sprzedaży / przychodach / kosztach / podatkach / zatrudnieniu itp) w żądanym okresie; platforma odpowiadać będzie za prezentację raportu i możliwość jego zachowania na dysku.
 • Usprawnienie procesów biznesowych poprzez możliwość usystematyzowanego dostarczania danych do pozostałych systemów i odbierania ich, jednocześnie monitorując i zarządzając statusem realizacji prac i zadań, wszystkie zadania z obiegiem pracy będą mogły zostać scentralizowane.

 Procesy biznesowe realizowane za pomocą aplikacji B2B:

 

 1. Proces wymiany danych poprzez import danych z systemu informatycznego Partnera w formacie zależnym od wykorzystywanego systemu do konwertera danych, a następnie poprzez aplikację B2B przekazywanie danych do systemu finansowo – księgowego naszej firmy.
 2. Proces udostępniania istotnych danych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem klienta za pośrednictwem systemu B2B.
 3. Proces automatycznego generowania zestawień, dokumentów, raportów i analiz przygotowanych przez firmę za pośrednictwem systemu B2B.
 4. Proces udostępniania Partnerowi danych finansowych, kadrowych, rozliczeń, itp. za pośrednictwem systemu B2B bezpośrednio w wykorzystywanym systemie informatycznym przez Partnera.

 

 Aplikacja będzie miała budowę modułową:

 

 • Moduł Sprzedaż i Magazyn

Funkcjonalności:

 • tworzenie dokumentów sprzedaży i konstruowanie ich powiązania z innymi obszarami systemowymi
 • eksport bazy dokumentów sprzedaży i importu danych z aplikacji zewnętrznych względem systemu
 • fakturowanie i logistyka systemowa
 • definiowanie parametrów rotacji towarów, liczby dni obsługi zamówień, planowanej liczby dni sprzedaży
 • Moduł finansowo – księgowy

Funkcjonalności:

 • skrócenie realizacji procesów związanych ze sferą finansowo – księgową
 • generowanie raportów, rozliczeń oraz wystawianie na ich podstawie faktur
 • dostarczanie informacji o stanie rozliczeń bezpośrednio z naszego systemu do systemu Partnera
 • definiowanie i standaryzowanie dokumentów, tj. faktur sprzedaży i zakupu, rachunków, wyciągów
 • generowanie różnego rodzaju zestawień pozwalających na podejmowanie działań
 • analizowanie ryzyka podejmowanych inwestycji
 • Moduł Kadry i płace

Funkcjonalności:

 • ewidencja wszelkiego rodzaju zdarzeń związanych z ewidencją pracowników naszych Partnerów
 • naliczanie wynagrodzeń
 • zapewnienie sprawnej obsługi danych osobowych zatrudnionych, sporządzanie list płac miesięcznych i dodatkowych ogólnozakładowych i częściowych, dla wskazanych grup pracowniczych
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Bezpośredni dostęp do danych personalnych osób zatrudnionych oraz szybki przegląd kompletu informacji o przebiegu ich pracy.
 • Automatyzacja procesu naliczania płac
 • Narzędzia konstruowania matryc systemu wynagrodzeń.
 • Możliwość modyfikacji systemu wynagrodzeń - począwszy od pracownika, poprzez grupy pracownicze, aż do całej firmy.
 • Funkcja przypominania o zbliżających się terminach (np. badań lekarskich).
 • Procedura weryfikacji kompletności informacji na listach płac .
 • Wynagrodzenia kwotowe, godzinowe, prowizyjne etc.
 • Kompletny zestaw standardowych zestawień i raportów (także na własnych formularzach).
 • Precyzyjny system uprawnień oraz kontroli dostępu do danych personalnych.
 • Hurtowania danych

Funkcjonalności:

 • Zapewnienie szybkiego dostępu do bardzo dużej ilości danych
 • Zapewnienie spójności danych
 • Jednoczesne gromadzenie danych z wielu obszarów
 • Alternatywa wobec gromadzenia i analizowania rozległych zakresów informacji
 • Moduł zarządzania procesami

Funkcjonalności:

 • Projektowanie, standaryzowanie, wdrażanie i nadzorowanie w sposób elektroniczny przebiegu procesów

 

 

 • Nawigacja poszczególnych procesów biznesowych jakie będą przeprowadzane
 • synchronizacja przepływu danych i dokumentów wykorzystywanych do realizacji poszczególnych procesów
 • Usprawnienie organizacji wykonywania działań w ramach poszczególnych procesów
 • Zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi modułami oraz systemami.
 • neutralizacja zagrożenia spowodowanego niewłaściwym przydzieleniem danych do danego procesu
 • Moduł zarządzania informacją/dokumentacją

Funkcjonalności:

 • Zarządzanie obiegiem informacji pomiędzy zintegrowanymi systemami informatycznymi
 • Gromadzenie dokumentów zewnętrznych i systemowych
 • Usprawnienie wymiany informacji/dokumentacji poprzez archiwizowanie oraz ich wymianę elektroniczną
 • Poprawa efektywności prowadzenia oraz realizacji poszczególnych zadań
 • Poprawa jakości pracy
 • Poprawa bezpieczeństwa obiegu informacji
 • automatyczne wprowadzanie cyfrowej wersji dokumentów do bazy danych oraz ich katalogowanie.
 • monitoring przepływu informacji między systemami
 • szybki dostęp do potrzebnych informacji dzięki możliwości automatycznego wyszukiwania dokumentów według zdefiniowanych parametrów
 • Moduł komunikacji

Funkcjonalności:

 • Zapewnienie dwukierunkowej komunikacji pomiędzy naszą firmą a Partnerami
 • przekazywanie informacji drogą elektroniczną

 

Realizacja aplikacji B2B obejmuje również:

 1. Wdrożenie platformy B2B
 • Przygotowanie środowiska produkcyjnego obsługującego platformę B2B – konfiguracja serwerów.
 • Przeniesienie platformy B2B do środowiska produkcyjnego
 • Instalacja platformy B2B w środowisku produkcyjnym.
 1. Konfiguracja platformy B2B z Oprogramowaniem CDN Optima oraz FK
 2. Konfiguracja platformy B2B z systemami informatycznymi partnerów
 3. Migracja danych z Oprogramowania CDN Optima i FK do platformy B2B.
 4. Prace konfiguracyjne:
 • Konfiguracja poszczególnych modułów platformy B2B
 • Zdefiniowanie ścieżek obiegu dokumentów
 • Zdefiniowanie odpowiednich wydruków
 • Zdefiniowanie praw dostępu

 

 

 1. Wykonanie testów współdziałania poszczególnych modułów i systemów informatycznych partnerów
 2. Przeprowadzenie testów stabilności, wydajności, dostępności  środowiska uruchomieniowego (obsługującego system biura rachunkowego)
 3. Weryfikacja poprawności wdrożenia oraz konfiguracji serwerów produkcyjnych

   

Wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją projektu następuje zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 Zapytania Ofertowego.

 

Załącznik nr 1

 

Harmonogramem działań

 

 

 

okres realizacji od 01.04.2013 do 30.06.2013

 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych

a)      Platforma B2B (I transza)

 

okres realizacji od 01.07.2013 do 30.09.2013

 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych

a)      Platforma B2B (II transza)

 

okres realizacji od 01.10.2013 do 31.12.2013

 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych

a)      Platforma B2B (III transza)